Bạn đang ở: HomeGiới thiệuGroup1Giới thiệu chungSơ đồ tổ chứcĐơn vị trực thuộcPhòng banPhòng Kế toán - Tài chính

Sơ đồ tổ chức

Phòng Kế toán - Tài chính

0
0
0
s2smodern
powered by social2s

THÔNG TIN CHUNG:

Tên đơn vị: PHÒNG KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH

Địa chỉ: Tầng 1- Nhà Điều hành - Trường Đại học Tây Bắc

Số điện thoại: 0223751708

Email:

 

PHÒNG KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH

 

I. CHỨC NĂNG

   Phòng Kế toán - Tài chính có các chức năng sau:

 •       - Tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện công tác lập kế hoạch, quản lý tài chính của nhà trường.
 •       - Thực hiện thanh quyết toán mọi nguồn kinh phí theo chế độ của nhà nước và quy định của Trường.
 •       - Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động tài chính tại các đơn vị thuộc, trực thuộc.
 •       - Tổng hợp báo cáo tình hình hoạt động tài chính của Trường trình Bộ Giáo dục Đào tạo và Hiệu trưởng.

II. NHIỆM VỤ

1. Lập dự toán thu chi tài chính hàng năm:  

 •       - Xây dựng kế hoạch thu- chi Ngân sách.
 •       - Xây dựng kế hoạch thu - chi Đầu tư xây dựng cơ bản.
 •       - Xây dựng kế hoạch thu - chi sự nghiệp

2. Thanh quyết toán các nguồn kinh phí:

 •    + Chi thường xuyên:
  •       - Thanh toán tiền lương, phụ cấp lương qua tài khoản ATM; Tiền BHXH, BHYT cho cơ quan Bảo hiểm của CBVC toàn trường theo bảng tính lương hàng tháng.
  •       - Thanh toán tiền phụ cấp dạy vượt giờ cho CBGD theo năm học dựa trên bảng thanh toán khối lượng vượt định mức giờ giảng.
  •       - Thanh toán tiền giảng dạy các loại hình đào tạo khác: Chính quy, Tại chức, cao đẳng, liên kết, ... 
  •       - Thanh toán tiền mời giảng cho cán bộ ngoài trường, nghỉ hưu.
  •       - Thanh toán tiền học bổng và các khoản trợ cấp cho học sinh diện chính sách theo chế độ của Nhà nước cho từng học kỳ.
  •       - Thanh toán các hoạt động dịch vụ công cộng: Tiền điện, nước, xăng dầu, vệ sinh môi trường..
  •       - Thanh toán vật tư văn phòng: Văn phòng phẩm, công cụ dụng cụ văn phòng..
  •       - Thanh toán thông tin, tuyên truyền, liên lạc: Tiền điện thoại, cước bưu điện, Internet, tuyên truyên, quảng cáo, sách báo, Tạp chí thư viện...
  •       - Thanh toán tiền hội nghị, hội thảo, công tác phí.
  •       - Thanh toán chi phí các đoàn đi công tác nước ngoài, các đoàn nước ngoài vào làm việc với trường.
  •       - Thanh toán sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn phục phục vụ công tác chuyên môn và các cơ sở hạ tầng: ôtô, trang thiết bị, điện, nước, nhà xưởng, đường xá....
  •       - Thanh toán hoạt động nghiệp vụ chuyên môn: Vật tư thí nghiệm, bảo hộ lao động, sách báo tài liệu chuyên ngành, các hợp đồng thuê khoán chuyên môn, tiền nhuận bút viết giáo trình...
  •       - Thanh toán tiền mua sắm tài sản: Phần mềm máy tính, bằng sáng chế, thiết bị tin học, điều hoà, máy photo, trang thiết bị chuyên dụng phục vụ đào tạo...  
 •    + Chi không thường xuyên:
  •       - Thanh toán vốn đối ứng Ngân sách Nhà nước các dự án, chương trình đào tạo, chương trình Mục tiêu Quốc gia theo dự toán đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.
  •       - Thanh toán kinh phí Nghiên cứu khoa học cho các đề tài cấp Bộ, Nhà nước, các đề tài thuộc các chương trình theo thuyết minh, dự toán đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.
  •       - Thanh toán kinh phí Đào tạo lại cán bộ theo dự toán được Hiệu trưởng phê duyệt.       
 •    + Chi kinh phí sự nghiệp:
  •       - Chi hỗ trợ các hoạt động chi thường xuyên của nhà trường
  •       - Chi phúc lợi, khen thưởng, lương tăng thêm cho CBVC
  •       - Chi đầu tư phát triển hoạt động sự nghiệp: đào tạo, nghiên cứu khoa học, bổ sung mua sắm trang thiết bị, xây dựng cơ sở vật chất, góp vốn liên kết liên doanh theo quyết định của Hiệu trưởng.  
 •    + Chi vốn Đầu tư Xây dựng cơ bản:
  •        - Thanh toán theo thủ tục quản lý vốn Đầu tư XDCB do Nhà nước quy định.
 •    + Quyết toán các nguồn kinh phí:
  •       - Cuối mỗi kỳ báo cáo( theo quý, năm) tập hợp số liệu làm báo cáo quyết toán theo quy định của Bộ Tài chính. 

3. Kiểm tra, giám sát các hoạt động tài chính tại các đơn vị thuộc, trực thuộc Trường.

 •    + Đối với các đơn vị trực thuộc Trường:
  •       - Định kỳ hàng quý phòng Kế toán - Tài chính cử cán bộ phụ trách theo dõi tài chính tại các đơn vị có hoạt động thu chi để hướng đẫn, kiểm tra việc mở sổ sách, báo cáo quyết toán đúng chế độ Nhà nước và quy định của Nhà trường. 
  •       - Tập trung mọi nguồn thu chi tại các đơn vị về phòng Kế toán - Tài chính quản lý. 
 •    + Đối với các đơn vị thuộc Trường:
  •       - Kiểm tra đôn đốc việc thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà trường

4. Tổng hợp báo cáo hoạt động tài chính của nhà trường:

 •       - Định kỳ hàng quý, năm tổng hợp số liệu lập báo cáo quyết toán thu chi tài chính theo quy định của Bộ Tài chính gửi Bộ Giáo dục Đào tạo và Hiệu trưởng.
 •       - Phối hợp  với các đơn vị lập báo biểu, báo cáo cho từng hoạt động cụ thể theo yêu cầu của các cấp có thẩm quyền. 
 •       - Cuối năm tài chính lập báo cáo kết quả hoạt động tài chính trình Hiệu trưởng trên cơ sở đó phân tích, tham mưu cho Hiệu trưởng về tình hình  quản lý, phân bổ các  nguồn kinh phí, có kế hoạch xây dựng dự toán thu chi cho năm sau.
 •       - Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị phòng ban chức năng làm tốt công tác quản lý tài sản, điện, nước, điện thoại và các hoạt động liên quan đến tài chính.   

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH CÔNG VIỆC CỦA PHÒNG KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH.

1. Trưởng phòng: ĐẶNG THỊ THU HUỆ

          Số máy lẻ: 118                                Mail:

      - Phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Ban Giám hiệu về các hoạt động của Phòng.

      - Tổ chức, hướng dẫn thực hiện công tác kế toán của Trường theo quy định của Pháp luật về kế toán.

      - Tiếp nhận các thông tin, văn bản liên quan đến hoạt động của Phòng; phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ, chuyên viên trong Phòng theo từng hoạt động.

      - Kiểm tra, giám sát các khoản thu chi tài chính, việc quản lý và sử dụng tài sản.

      - Phối hợp với các đơn vị tổ chức lập, trình phê duyệt kế hoạch năm học.

      - Kiểm tra sự chính xác, trung thực của Báo cáo tài chính trước khi trình Hiệu trưởng ký để nộp các cơ quan chức năng.

      - Trực tiếp phụ trách công tác kế toán dự án xây dựng trường.

      - Công tác thi đua của Phòng.

      - Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu.

2. Phó trưởng phòng: NGUYỄN THỊ MAI HỒNG

          Số máy lẻ: 117                            Mail:

      - Giúp việc cho Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và Ban Giám hiệu những công việc được phân công và ủy quyền.

      - Lên lịch công tác của Phòng, đăng ký lịch công tác trong tuần với Nhà trường.

      - Thực hiện công tác Lập dự toán.

      - Thực hiện công việc kế toán tổng hợp, ghi chép các nghiệp vụ kế toán nội sinh để tiến hành khóa sổ kế toán cuối kỳ. Tiến hành kiểm soát sau và kiểm tra tính chính xác của việc ghi sổ kế toán. Lập Báo cáo tài chính và các Báo cáo kế toán quản trị.

      - Phối hợp lập và trình phê duyệt kế hoạch năm học khi được phân công.

      - Kế toán thanh toán và theo dõi các nguồn kinh phí nghiên cứu khoa học và các đề tài NCKH các cấp; kinh phí chương trình mục tiêu.

      - Kế toán dự án Jica.

      - Kế toán thuế thu nhập cá nhân.

      - Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng phân công.

3. Chuyên viên: ĐỖ THỊ LÊ

          Điện thoại: 0988052896

      - Kế toán giao dịch Ngân hàng, Kho bạc.

      - Kế toán thanh toán và theo dõi các nguồn kinh phí chi thường xuyên, nguồn kinh phí sau đại học và các nguồn kinh phí khác.

      - Kiểm tra tính chính xác, hợp lệ và đầy đủ của các chứng từ trước khi làm thủ tục thanh toán. Hướng dẫn các đối tượng trong và ngoài trường các thủ tục khi thanh toán.

      - Theo dõi và thanh toán các Hợp đồng và chương trình đào tạo với các địa phương, các Hợp đồng liên kết đạo tạo đại học và sau đại học.

      - Kế toán thu các khoản phí, lệ phí và các khoản thu khác.

      - Cùng với những người liên quan tiến hành kiểm kê quỹ tiền mặt định kỳ hoặc đột xuất.

      - Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng phân công.

4. Chuyên viên: NGUYỄN VĂN LỘC

        Điện thoại: 01694035007

      - Tính lương, lập bảng thanh toán tiền lương và các khoản trích theo lương như BHXH, BHYT, BHTN, ... Trích bảo hiểm phải chi trả cho người ốm đau, thai sản.

      - Lập bảng tổng hợp và phân bổ tiền lương, các khoản trích theo lương.

      - Lập báo cáo về quỹ lương và tình hình biến động quỹ lương.

      - Kế toán học bổng, chế độ chính sách cho người học.

      - Kiểm tra hoạt động tài chính của đơn vị có thu trực thuộc trường.

      - Kế toán theo dõi sửa chữa TSCĐ.

      - Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng phân công.

5. Chuyên viên: NGUYỄN THỊ THỦY

        Điện thoại:  0972780596

      - Kế toán công tác Đảng.

      - Kế toán vật tư, hàng hóa, TSCĐ và CCDC.

      - Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng phân công.

6. Chuyên viên: CAO BÁ LÂM

          Điện thoại: 0986662364

      - Kế toán thu học phí, thực hiện quản lý phần mềm thu học phí. Theo dõi, ghi chép tổng hợp, chi tiết khoản thu học phí.

      - Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng phân công.

7. Thủ quỹ: NGUYỄN THỊ HÀ

        Điện thoại: 0936171069

      - Thu học phí và các khoản thu khác

      - Kiểm tra đầy đủ chứng từ và sự chính xác của các chữ ký trên Phiếu chi để thực hiện việc chi trong ngày.

      - Thực hiện nghiệp vụ rút tiền và nộp tiền vào tài khoản của đơn vị tại Ngân hàng, Kho bạc.

      - Cùng với những người liên quan tiến hành kiểm kê quỹ tiền mặt định kỳ.

      - Công tác công đoàn của Phòng.

      - Công tác văn thu, lưu trữ của Phòng.

      - Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng phân công.