คุณอยู่ที่: HomeKhoa học - Công nghệVăn bản, quy chế, quy địnhHướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước